Witamy na stronie
Przedszkola "Żyrafa" w Brzeszczach

Nasze przedszkole


Zapraszamy na nasz profil na facebooku. Znajdują się tam wszystkie aktualne informacje z życia przedszkola. (kliknięcie w obrazek poniżej przenosi na profil)

Wprowadził Admin


Drodzy Rodzice!
1 września 2021r. zapraszamy do przedszkola wszystkie zapisane dzieci, według zadeklarowanych godzin pobytu. Przedszkole jest otwarte od 6:00 do 16:00.
Zebrania rodziców z wychowawcami odbędą się 1 lub 2 września o godz. 16.00, dokładny termin spotkania dla poszczególnych grup zostanie podany 30 sierpnia na Mobidziennik i tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:
1. Procedura funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii wg MEN i GIS (w zakładce "O nas")
2. Procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i Statutem (w zakładce "O nas")
WAŻNE!
Wyprawka przedszkolaka- obuwie zamienne (wsuwane lub na rzepy), pudełko chusteczek higienicznych, ubrania na zmianę (do półki w szatni).
Statut przedszkola (udostępniony na stronie internetowej przedszkola) zawiera zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, korzystanie z wyżywienia oraz okresy rozliczeniowe.
W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z posiłków:
- godz. 9.00 - śniadanie - 2.50 zł
- godz. 13.00 - obiad - 4.00 zł
- godz. 14.30 - podwieczorek - 1.50 zł
Opłata stała za pobyt w przedszkolu:
Pobyt dzieci przedszkolu w ramach realizacji podstawy programowej od 8.00 do 13.00 jest bezpłatny. Opłata za każdą rozpoczęta godzinę zajęć ponad podstawę programową wynosi 1 zł, opłata jest naliczana na podstawie zadeklarowanego przez rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata stała jest uiszczana przez rodziców wraz z opłatą za wyżywienie. Opłata za przedszkole naliczana jest „ z góry”. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot nadpłaty odliczany w następnym miesiącu. Warunkiem zwrotu jest zgłoszenie wyłącznie sms w godz. 6.00 – 8.00 w danym dniu na nr telefonu: 607 476 613. Opłaty za przedszkole wnosi się do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy nr 42 8446 1016 2002 0012 6944 0001 , w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka i nazwę przedszkola. Kwota do zapłaty będzie naliczana w przedszkolu i otrzymają ją Państwo na początku każdego miesiąca na Mobidziennik. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku zalegania z odpłatnością powyżej dwukrotnego okresu rozliczeniowego.

Wprowadził Admin 26 sierpnia 2021


Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym Przedszkolu!

Wprowadził Admin 08 maj 2018


Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Wprowadził Admin 10 październik 2018


Koncepcja pracy Przedszkola

Misja przedszkola:

Nasze przedszkole to miejsce, gdzie każde dziecko:
- Traktuje się podmiotowo;
- Czuje się bezpiecznie;
- Staje się samodzielne;
- Rozwinie swoje zdolności i zainteresowania;
- Dba o swoje zdrowie i sprawność ruchową;
- Otrzyma fachową pomoc zarówno logopedyczną jak i psychologiczno-pedagogiczną;
- Placówka wspiera dzieci 5-letnie tak, aby osiągały sukces w szkole.

Nasze przedszkole funkcjonuje po to, by rodzice naszych podopiecznych:
- Aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci;
- Byli partnerami przy podejmowaniu działań wychowawczych;
- Brali czynny udział w życiu przedszkolaka;
- Otrzymywali pełną informację o osiągnięciach dzieci, otrzymywali fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Działamy po to, by nasi nauczyciele:
- Mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego;
- Byli zadowoleni i usatysfakcjonowani efektami własnej pracy;
- Realizowali swe życiowe posłannictwo.Wizja Przedszkola

„Przedszkole jest źródłem sukcesu każdego dziecka”

- Nasze przedszkole jest miejscem zapewniającym opiekę i bezpieczeństwo, dbamy o potrzeby dzieci oraz zapewniamy ich wszechstronny rozwój.
- Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewnia się pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną.
- W naszym przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka.
- Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
- Organizujemy imprezy, które dostarczają naszym dzieciom wiele radości oraz wspomnień na całe życie.
- Nasi wychowankowie biorą aktywny udział w uroczystościach szkolnych.
- Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.
- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
- Promujemy postawę proekologiczną oraz prozdrowotną poprzez realizację programów profilaktycznych.
- Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką, jakość pracy przedszkola.
- Nasze przedszkole to miejsce ciepłe i kolorowe. Posiadamy coraz więcej sprzętu i mebli. Mamy też plac zabaw.

Wprowadził Admin 24 luty 2016

 

Nasze motto

Dawać dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, wspierając jednocześnie ich spontaniczność i aktywność. Wspomagać indywidualny rozwój każdego dziecka, budując poczucie własnej wartości. Kłaść nacisk na szacunek dla odrębności i indywidualności.
Dobro dziecka jest dla nas najwyższą wartością.

Ostatnio dodane zdjęcia